BULL SPORTS - KŠK Rožňava

LONG JUMP - skok do diaľky

Kategória:

a) APBT / AST - psi a zvlášť feny
b) SBT / BT - psi a zvlášť feny
Handler: 1x + 2x pomocník

POSTUP PRETEKOV:

1. Súťaží sa na špeciálnej konštrukcii dlhej 6 metrov a 1,8 až 2 metre širokej pomaly sa dvíhajúcej tak, že prvá tyčka je umiestnená vo výške 10 cm a posledná vo výške v rozmedzí 38 - 45 cm. Tyčky sú od seba vzdialené 10 cm. Celá dráha je umiestnená vo vymedzenom koridore 1m vysokom, tak, aby sa zabránilo uskočeniu psa mimo dráhu. Pretekár nemôže upravovať konštrukciu v priebehu pretekov, tak aby bol zmenený účel a funkcia danej konštrukcie. Úlohou psa je preskočiť čo najviac tyčiek na konštrukcii, ktorú pripravil usporiadateľ a skočiť čo najďalej v súlade s pravidlami danej disciplíny.

2. Súťažiaci pes je po dobu pokusu na voľno, opatrený iba obojkom, vodítko však nie je zakázané. Pes začína na ľubovoľné vzdialenosti najmenej však

- Kategória APBT / AST začína na dĺžke 200 cm.
- Kategória SBT / BT začína na dĺžke 150 cm.
Následne sa pridávajú násobky desiatich, môže byť aj 20cm, 40cm, 60cm to už záleží na psovodovi.

3. Sútažiaci pes má za celú sútaž povolené iba tri neplatné pokusy. Neplatným pokusom sa rozumie to, že pes pri preskoku nepreskočí stanovenú vzdialenosť a zhodí tyčky, alebo uskutoční skok, ale dopadne mimo doskočiska. Za neplatný pokus / faul je považovaný aj prešĺap labkou / labkami psa medzi tyče bez toho aby došlo k zhodeniu tyčiek.

4. Po troch neplatných pokusoch, pes môže pokračovať v súťaži. Jeho ďalšie pokusy musia byť bezchybné. Štvrtým neplatným pokusom pes v súťaži končí.

5. Pes musí zdolať základnú vzdialenosť, ktorá mu bola na pokyn handlera nastavená. Po jej zdolaní, môže pokračovať do ľubovoľnej vzdialenosti zvolenej handlerom ďalej, až do vyčerpania všetkých neplatných pokusov. V priebehu skoku na nastavenej vzdialenosti (hoci došlo aj k niekoľkým neplatným pokusom) možno psovi nechať nastaviť vzdialenosť inú, vždy však musí byť dlhšia, než bola vzdialenosť predchádzajúca.

6. Pomocníci + handler, ak je treba, vypúšťa psa, alebo pomáha pri lákaní na motivačnú vec, (pešek, guma, strapec ...), zachytenie psa po skoku. Handler je povinný zabezpečiť zachytenie psa po skoku.

7. Víťazom sa stáva pes / fena ktorý skočil najďalej bez toho aby zhodil tyčku.

8.Pod pojmom Zhodenie tyčky sa rozumie: tyčka, ktorá opustí jamku a spadne z nosnej konštrukcie na zem. Za neplatný pokus sa počíta aj tyčka, ktorá vypadne z jedného (alebo z oboch) žliabkov, zostane na konštrukcii, alebo sa posunie ob-jednu (alebo viac) predchádzajúcich či nadchádzajúcich žliabkov.

9. Pri zhodnom výsledku viacerých psov rozhodujú neplatné pokusy, a ak ani tie nerozhodnú, rozhoduje tzv. Rozskok v rámci všetkých vyššie uvedených pravidiel.

10. Psi, ktorí nesúťažia sa nesmú vyskytovať v priestore okolo dráhy a v priestore cieľa.

11. Handler môže psa povzbudzovať, hecovať a privolávať všemožnými lákadlami, okrem jedla, pomôcok určených výhradne k nácviku obrán, živej zveri a iných loveckých pomôcok (nevynímajúc kožu/ kopýtka z už mŕtvej zveri). Nie je prípustné akékoľvek agresívne správanie sa handlera voči psovi.