BULL SPORTS - KŠK Rožňava

COURSINGOVÝ poriadok pre nechrty

Coursingový poriadok pre plemená nechrtov, platný pre Slovenskú republiku.

Tento Coursingový poriadok bol vytvorený v snahe zjednotiť coursingové pravidlá pre plemená nechrtov (všetky plemená psov).


Tento Coursingový poriadok pre plemená nechrtov akceptovali a zaväzujú sa ho dodržiavať občianske združenia a kynologické kluby vymenované nižšie.


S účinnosť od dňa: 01.06.2019

Článok I.

Zoznam klubov

Zoznam spolupracujúcich občianskych združení a kynologických klubov (ďalej len „Kluby“), ktoré akceptovali tento Coursingový poriadok:

Názov OZ (klubu): Coursing Košice
Adresa: Bruselská 5, 040 13 Košice, Slovenská republika
IČO: 52 28 76 29
DIČ: nemá - (pri zmene to bude uvedené)
Kontakt: (+421 904 746 327)
Email: mariscakova@gmail.com
Web: nemá - (pri zmene to bude uvedené)

Názov OZ (klubu): BULL SPORTS - KŠK Rožňava
Adresa: Sama Czabána 1693/2, Rožňava 048 01, Slovenská republika
IČO: 52 39 53 24
DIČ: nemá - (pri zmene to bude uvedené)
Kontakt: (+421 911 479 641)
Email: laci.hlatky@gmail.com
Web: www.bullsports.sk

Názov OZ (klubu): Západoslovenský coursing
Adresa: Kapicova 6, Bratislava 851 01, Slovenská republika
IČO: 51 14 76 45
DIČ: nemá - (pri zmene to bude uvedené)
Kontakt: (+421 903 546 901)
Email: peter.pavlacic@zapadoslovensky-coursing.sk
Web: www.zapadoslovensky-coursing.sk

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

Coursing je moderný kynologický šport určený pre psov všetkých plemien a veľkostí, založený na prirodzenej túžbe psa loviť a prenasledovať korisť. Jedná sa o terénny beh za umelou návnadou, ktorá simuluje skutočný pohyb zajaca. Pes má za úlohu túto návnadu chytiť. Pri coursingu rozvíja svoju rýchlosť, obratnosť, vytrvalosť, ale tiež aj inteligenciu a schopnosť spolupracovať s ostatnými psami.
Základným cieľom coursingu je zdravý a spokojný pes. Coursing umožňuje športové vyžitie psa a zároveň predstavuje vhodnú a bezpečnú alternatívu k jeho pôvodnému využitiu, napr. k lovu. Neoddeliteľnou súčasťou coursingu je radosť psa z voľného pohybu, odmena vo forme chytenia návnady a pochvala psovoda. Takto vedený pes je sebavedomý, psychicky vyrovnaný a lepšie sa prispôsobuje rôznym životným podmienkam.
Coursingové preteky sú miestom, kde sa stretávajú a spolupracujú osoby s rovnakými kynologickými záujmami. Sú prístupné pre psovodov všetkých vekových kategórií, rodiny s deťmi aj hendikepované osoby. Všetci účastníci coursingu sú vedení k tolerancii a športovému správaniu. Pri coursingu dodržujú platné veterinárne predpisy a predpisy na ochranu zvierat, zvlášť dôraz je kladený na čistotu životného prostredia. Účastníci coursingu svojim správaním prispievajú k propagácii coursingu a kynológie ako takej.

1) Cieľ Coursingového poriadku

a) Coursingový poriadok upravuje podmienky pre všetky coursingové tréningy a coursingové preteky, ktoré na území Slovenskej republiky organizujú Kluby uvedené v článku I. tohto Coursingového poriadku.

b) Záväzný výklad tohto Coursingového poriadku vykonáva Coursingová komisia pre nechrtie plemená (ďalej len „Coursingová komisia“) a jej rozhodnutie je konečné.

c) Usporiadateľ coursingového preteku konaného podľa tohto Coursingového poriadku je povinný mať na mieste k dispozícii v tlačenej alebo elektronickej podobe tento Coursingový poriadok, a Poriadok ochrany zvierat pri organizácii coursingových pretekov a licenčných skúšok.

2) Ochrana zvierat

a) Ochrana zvierat pri coursingu sa riadi Poriadku ochrany zvierat pri organizovaní coursingových pretekov a licenčných skúšok a platnými veterinárnymi predpismi SR a EU.

b) Všetci funkcionári a účastníci coursingu sú povinní dbať na bezpečnosť a zdravie zvierat a dodržiavať podmienky pre ochranu zvierat.

c) Majiteľ psa/psovod má vždy možnosť stiahnuť svojho psa z coursingu. Rovnako tak musí urobiť zbor rozhodcov na žiadosť miestneho veterinárneho lekára, ak je zdravie psa ohrozené.

d) Náhubok je pri coursingu povinný pre všetky plemená psov, s výnimkou TOY plemien s kohútikovou výškou do 29,99 cm.

3) Účastníci coursingových pretekov

a) Na coursingové preteky organizované podľa tohto Coursingového poriadku sú pripustené všetky plemená psov, vrátane psov bez preukazu pôvodu a krížencov, s výnimkou plemien uvedených v skupine č. 10 FCI a vybraných plemien zo skupiny č. 5 FCI - Cirneco dell’ Etna, Faraónsky pes, Ibizský podenko, Kanársky podenko.

b) Základné kategórie psov sú určené podľa kohútikovej výšky psa:
TOY - (do 29,99 cm)
MALÉ - (30 cm - 39,99 cm)
STREDNÉ - (40 cm - 54,99 cm)
VEĽKÉ - (60 cm - 69,99 cm)
MAXI - (nad 70 cm a viac cm) a pohlavia psa.
SENIORI - Samostatnou kategóriou sú všetky psy, ktoré najneskôr v deň konania preteku dosiahnu vek 7 a viac rokov.

c) V prípade účasti viacerých jedincov jedného plemena s preukazom pôvodu im organizátor coursingového preteku vytvorí samostatnú kategóriu podľa pravidla uvedeného pod písmenom a) bodu 4 článku IV tohto Coursingového poriadku. V prípade dostatočného počtu oboch pohlaví v jednej výškovej kategórii alebo rovnakého plemena, rozdelí danú kategóriu na dve - pre psov a pre feny zvlášť.

d) V prípade účasti psov bez preukazu pôvodu, ktoré budú mať v Pase spoločenského zvieraťa (PET PASSPORT) uvedené v kolónke "Plemeno (Breed)" niektoré z plemien uvedených v skupine č. 10 FCI prípadne Cirneco dell’ Etna, Faraónsky pes, Ibizský podenko, Kanársky podenko, tak pre týchto psov bude vytvorená samostatná kategória.

4) Príjem, pripustenie na štart

a) Príjem
Coursingového preteku sa môžu zúčastniť všetci psi uvedení pod písmenom a) bodu 3 článku II tohto Coursingového poriadku, pokiaľ boli riadne prihlásení v súlade s propozíciami preteku, vrátane úhrady štartovného podľa pokynov organizátora a v deň preteku prešli veterinárnou kontrolou a splňujú podmienky uvedené v článku II. bode 4) písmena b) tohto Coursingového poriadku.

b) Požiadavky na štart
Oprávnenie na štart je možné získať iba vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
1. Pes s preukazom pôvodu musí byť zapísaný v plemennej knihe, popr. registri uznanom FCI.
2. Pes musí byť jednoznačne identifikovateľný tetovaním alebo čipom podľa platných ustanovení zákona 39/2007 Z. z. V prípade ak má pes transpondér, ktorý sa bežne nevyužíva v krajinách Európskej únie a tým pádom ho nebude možné načítať bežne využívanou čítačkou transpondérov využívanou v Slovenskej republike, je majiteľ psa povinný na svoje náklady zaobstarať čítačku, ktorá transpondér načíta a tak umožní jeho jednoznačnú identifikáciu.
3. Pes musí mať platnú coursingovú licenciu.
4. Najnižší vek psa je 18 (osemnásť) mesiacov.
5. Najvyšší vek psa je 8 (osem) rokov. Pes je oprávnený štartovať do dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom dosiahne 9. rok veku. Pre určenie veku psa je rozhodujúci dátum narodenia uvedený v preukaze pôvodu psa, prípadne v doklade, ktorý sa v súlade s veterinárnymi predpismi SR a EU viaže k čipu psa (PET pas alebo očkovací preukaz).
6. Pes musí byť prihlásený pod menom svojho majiteľa, uvedeného v coursingovej licencii.

Veterinárny príjem
Veterinárny príjem je povinný pre všetkých účastníkov preteku. Pes, ktorý v stanovenú dobu neprešiel veterinárnym príjmom, sa nemôže zúčastniť preteku. Spôsob veterinárneho príjmu je uvedený v Prílohe č. 1 tohto Coursingového poriadku.

Pes, ktorý podľa názoru miestneho veterinárneho lekára vykonávajúceho veterinárny príjem nespĺňa podmienky dané Poriadkom ochrany zvierat pri organizovaní coursingových pretekov a platnými veterinárnymi predpismi SR a EU sa coursingového preteku nezúčastnia.

5) Meranie kohútikovej výšky

a) Prvé meranie kohútikovej výšky
Meranie kohútikovej výšky urobia rozhodcovia pri príjme prvého preteku, na ktorý je pes prihlásený. Majiteľ psa je povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške k preteku.

Meranie sa vykonáva za prítomnosti najmenej jedného rozhodcu, vedúceho preteku a majiteľa/psovoda meraného psa. Spôsob merania kohútikovej výšky je uvedený v Prílohe č. 2 tohto poriadku. Výsledok merania sa zapíše do coursingovej licencie a pes je zaradený v súlade s týmto výsledkom do veľkostnej kategórie podľa znenia písmena b) odstavca 3) článku II. tohto Coursingového poriadku.

Druhé meranie kohútikovej výšky
Proti výsledku merania kohútikovej výšky a zaradení psa do veľkostnej kategórie možno podať odvolanie. Toto odvolanie musí byť zaslané písomne Coursingovej komisii a súčasne musí byť na účet Coursingovej komisie uložená istina vo výške 50,- EUR, ktorá v prípade, že výsledok druhého merania zaradí psa do rovnakej veľkostnej kategórie ako výsledok prvého merania uvedený v coursingovej licencii, prepadne v prospech Coursingovej komisie. Ak výsledok druhého merania zaradí psa do inej veľkostnej kategórie ako výsledok prvého merania uvedeného v coursingovej licencii, vracia sa uložená istina naspať odvolávajúcej sa osobe.

Na základe podaného odvolania nariadi Coursingová komisia druhé meranie kohútikovej výšky psa. Druhé meranie sa vykonáva na najbližšom preteku, ktorého sa pes účastní, za prítomnosti najmenej dvoch rozhodcov, vedúceho preteku a jedného člena Coursingovej komisie a majiteľa meraného psa. Rozhodcovia, vedúci preteku ani člen Coursingovej komisie, ktorí sa merania zúčastňujú, nesmú byť súčasne majiteľom meraného psa. Spôsob merania kohútikovej výšky je uvedený v Prílohe č. 2 tohto Coursingového poriadku. Výsledok druhého merania je konečný a zapíše sa do coursingovej licencie psa. Ďalšie meranie kohútikovej výšky psa sa nevykonáva.

6) Coursingová licencia a tréningové karty

Informácie na coursingovej licencii
Coursingovú licenciu vystavuje majiteľovi psa Registrátor/ka licencií, ktorý/á vedie taktiež evidenciu všetkých vystavených coursingových licencií. Coursingová licencia musí obsahovať nasledujúce informácie:

1) U psov s preukazom pôvodu - plemeno, pohlavie, meno psa, číslo plemennej knihy, dátum narodenia, číslo tetovania alebo čipu, záznam o prvom a prípadne druhom meraní kohútikovej výšky podľa znenia písmena a) a b) odstavca 5) článku II. tohto Coursingového poriadku, výsledok tohto merania a zaradenie do veľkostnej kategórie, meno a adresu majiteľa a pokiaľ je to možné kontaktný telefón a e-mail.
2) U psov bez preukazu pôvodu a krížencov- pohlavie, meno psa, dátum narodenia, číslo čipu, záznam o prvom a prípadne druhom meraní kohútikovej výšky podľa znenia písmena a) a b) odstavca 5) článku II. tohto Coursingového poriadku, výsledok tohto merania a zaradenie do veľkostnej kategórie, meno a adresu majiteľa a pokiaľ je to možné kontaktný telefón a e-mail.

Do coursingovej licencie sa zapisujú výsledky psa dosiahnuté v jednotlivých pretekoch.

Tréningová karta
Tréningovú kartu vystaví majiteľovi psa ktorýkoľvek Klub uvedený v článku I. tohto Coursingového poriadku. Tréningová karta obsahuje zhodné informácie ako coursingová licencia popísana v bode 6) tohto článku s výnimkou údajov o meraní kohútikovej výšky a zaradení psov do veľkostnej kategórie. Do tréningovej karty zapisuje zástupca Klubu jednotlivé tréningové behy psa, údaj o tom, či sa jedná o sólo beh alebo párový beh a či pes tento beh splnil alebo nesplnil. Aby pes mohol absolvovať licenčné behy potrebné na vystavenie coursingovej licencie, je potrebné, aby absolvoval a splnil najmenej štyri tréningové behy, z toho 3 sólo behy a 1 párový behy. Pes môže absolvovať najviac dva behy v jednom dni. Tieto tréningové behy môže pes absolvovať vo veku najmenej 12 (dvanástich) mesiacov.

Podmienky pre vystavenie coursingovej licencie
Coursingová licencia môže byť vystavená len vtedy, ak je preukázané, že pes nenapáda iných psov, ale spoločne s nimi prenasleduje návnadu a splnení podmienok uvedených pod písmenom b) a d) tohto bodu.

Licenčné behy
Coursingovú licenciu získava pes na základe úspešného splnenia licenčných behov. Pred začatím absolvovania licenčných behov je potrebné aby mal pes v tréningovej karte zapísané a splnené najmenej štyri tréningové behy (3 sólo a 1 párový). Licenčné behy môže pes absolvovať vo veku najmenej 15 (pätnástich) mesiacov. Pri plnení licenčných behov musí mať pes nasadenú rozlišovaciu dečku a náhubok ( s výnimkou plemien uvedených v bode 2) písmena d) tohto článku).

Pri plnení licenčných behov
Musia byť prítomní minimálne dvaja členovia Klubu, ktorí ovládajú tento Coursingový poriadok a ich znalosť bola preverená za prítomnosti minimálne jedného člena Coursingovej komisie pre nechrtie plemená a ktorí sú majiteľom psa, ktorý má vydanú coursingovú licenciu Slovenskej republiky prípadne Českej republiky alebo Poľska, pričom sa s týmto psom zúčastnil najmenej 10 (desiatich) coursingových pretekov chrtov organizovaných podľa Medzinárodného dostihového a coursingového poriadku FCI alebo 10 (desiatich) coursingových pretekov nechrtov organizovaných podľa tohto Coursingového poriadku prípadne podľa coursingového poriadku pre nechrtov platného v danej krajine (Česká republika, Poľsko) a výsledok a úspešné absolvovanie z týchto pretekov je zaznačený v jeho coursingovej licencii. Prípadne sa táto osoba zúčastnila ako hospitant 10 (desiatich) coursingových závodov organizovaných podľa Medzinárodného dostihového a coursingového poriadku FCI alebo coursingových pretekov nechrtov organizovaných podľa tohto Coursingového poriadku prípadne podľa coursingového poriadku pre nechrtov platného v danej krajine (Česká republika, Poľsko). Zároveň je možná kombinácia účasti na závodoch so psom a účasti ako hospitant, pričom súčet kombinácie týchto účastí musí byť minimálne 10 (desať). Zoznam osôb so Slovenskou pôsobnosťou spĺňajúcich všetky tieto podmienky je zverejnený na stránke Coursingovej komisie . Licenčné behy je potrebné absolvovať v počte 4 behov, z toho 1 sólo behu a 3 párových behov. Pes môže absolvovať najviac dva behy v jednom dni.

Údaje o plnení jednotlivých licenčných behov zapíše organizátor do tréningovej karty psa. Ak obdrží pes pri plnení licenčných behov diskvalifikáciu, nepokračuje v tento deň v plnení licenčných behov. Pred absolvovaním ďalších licenčných behov po diskvalifikácii musí pes čisto absolvovať najmenej dva tréningové behy, z toho jeden sólo beh a jeden párový beh.

Žiadosť o vydanie coursingovej licencie
Po splnení licenčných behov odovzdá (zašle) jeho majiteľ Registrátorovi/ke licencií:
tréningovú kartu, v ktorej sú zapísané tréningové a licenčné behy podľa písmena b) a d) tohto bodu;
u psov s preukazom pôvodu kópiu preukazu pôvodu, u psov bez preukazu pôvodu a krížencov číslo čipu a kópiu dvojstrany očkovacieho preukazu s údajmi o psovi.
administratívny poplatok za vystavenie coursingovej licencie uhradený na účet Coursingovej komisie.

Na základe vyššie uvedených dokladov vystaví Registrátor/ka licencií po dovŕšení 18 (osemnástich) mesiacov veku psa coursingovú licenciu. Pri akejkoľvek zmene majiteľa psa sa táto skutočnosť vyznačí do coursingovej licencie. Coursingová licencia sa predáva spolu so psom.

7) Coursingové preteky

a) Propozície preteku
Propozície preteku musia obsahovať nasledujúce informácie:
Organizátor, miesto, dátum, čas začiatku akcie a čas začiatku príjmu psov.
Meno vedúceho preteku.
Výšku štartovného a spôsob platby.
Udeľované ceny a plánovaný čas vyhlásenia výsledkov.
Dátum uzávierky prihlášok.
Vylúčenie zodpovednosti podľa písmena i) bodu 8) uvedeného v článku II tohto Coursingového poriadku
Zákaz dopingu
Údaje o coursingovej dráhe (dĺžka, kvalita povrchu, druh techniky ťahania návnady).

Prihláška
Vzor prihlášky sa pripája k propozíciám preteku. Prihláška musí obsahovať informácie uvedené v Prílohe č. 3 tohto Coursingového poriadku

c) Coursingový kalendár nechrtov
Coursingové preteky sú uvedené v Coursingovom kalendári, ktorý schvaľuje Coursingová komisia. V Coursingovom kalendári nechrtov sa vypisujú preteky majstrovské, nominačné, bodovacie, klubové a špeciálne. Coursingové preteky sa považujú za vypísané dňom zverejnenia Coursingového kalendára nechrtov. Majstrovské preteky (Majstrovstvá Slovenskej republiky) môžu byť zaradené do Coursingového kalendára maximálne raz ročne. Právo zorganizovať Majstrovstvá Slovenskej republiky sa každoročne medzi klubmi posúva podľa poradia uvedeného v článku I. tohto Coursingového poriadku. Klub ktorý má právo v danom roku organizovať Majstrovstvá Slovenskej republiky sa môže tohto práva vzdať v prospech klubu, ktorý je ďalší v poradí, pričom poradie na nasledujúci rok zostáva zachované podľa pôvodnej chronológie.

d) Nahlásenie coursingového preteku
Klub ktorý plánuje organizovať pretek, musí tento zámer oznámiť Coursingovej komisii najneskôr 2 (dva) mesiace pred dátumom konania preteku. Pričom musí uviesť termín a miesto konania preteku.

Žiadosť o konanie majstrovského preteku musí byť podaná Coursingovej komisii najneskôr 3 (tri) mesiace pred dátumom konania preteku. Najneskôr 14 dní od konania preteku sú Kluby povinné zaslať Coursingovej komisii výsledky jednotlivých pretekov.

8) Absencia prihlásených psov a funkcionárov

a) Absencia prihlásených psov Prihlásení psi, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžu zúčastniť daného coursingového preteku, musia byť nahlásení vedeniu tohto preteku pred jeho začiatkom. Organizátor preteku musí uviesť v propozíciách či sa štartovné za absentujúceho prihláseného psa vracia alebo nie.
b) Absencia prihlásených funkcionárov - Funkcionári, ktorí sú nahlásení pre účasť na danom coursingovom preteku, sú povinní informovať vedenie tohto preteku o akomkoľvek probléme pred jeho začiatkom. Predčasné ukončenie potvrdenia účasti je možné len po predchádzajúcom oznámení vedenia preteku a súhlasu jeho vedúceho.

9) Diskvalifikácia

Dôvody k diskvalifikácii
Funkcionári môžu diskvalifikovať, alebo na daný deň vylúčiť psov, ktorí:
sa pri coursingu bez objektívnej príčiny (napr. zranenie) zastaví,
sa snažia opustiť dráhu,
rušia priebeh coursingu,
musia byť nabádaní k opusteniu štartovacieho priestoru alebo prebehnutiu cieľovej línie privolaním, gestami, pískaním, alebo inak.

Napádajúci psi
Funkcionári musia diskvalifikovať tých psov, ktorí napádajú alebo sa pokúšajú napádať ostatných psov.

Útočiaci psi sú takí, ktorí svoju pozornosť nezameriavajú na návnadu, ale napádajú alebo sa pokúšajú napádať ostatných psov, aby im zabránili v normálnom sledovaní návnady. Bezprostredná obranná reakcia napadnutého psa je povolená. Pokiaľ pes pri svojom záujme o návnadu nasadí svoje telo bez úmyslu útočiť, aby si utvoril pri coursingu voľnú dráhu, získal voľný výhľad alebo výhodnejšiu pozíciu pre chytanie návnady, pričom je ale neustále zameraný na návnadu, neposudzuje sa toto jeho chovanie ako napadanie.

Oznámenie o diskvalifikácii
Diskvalifikácia musí byť zreteľne zapísaná do tréningovej karty psa (ak ku nej dôjde v priebehu plnenia licenčných behov) a coursingovej licencie (ak ku nej dôjde počas preteku).

Pre zápis sa používa nasledujúca skratka: diskvalifikovaný = disqu. Vedúci coursingového preteku je povinný informovať o diskvalifikácii Coursingovú komisiu.

Vylúčenie pre diskvalifikáciu

1. diskvalifikácia v kalendárnom roku: vylúčenie na deň,
2. diskvalifikácia v kalendárnom roku: vylúčenie na 4 (štyri) týždne,
3. diskvalifikácia v kalendárnom roku: vylúčenie na 8 (osem) týždňov.

Ak je pes štyrikrát diskvalifikovaný vo dvoch po sebe idúcich kalendárnych rokoch, stráca svoju coursingovú licenciu. Môže ju získať naspäť po splnení štandardných požiadaviek (bod 6) tohto článku). Ak by ju však v nasledujúcich dvoch rokoch po ďalších štyroch diskvalifikáciách opäť stratil, nebude jej obnovenie už možné.

Porušenie Coursingového poriadku majiteľom psa alebo psovodom
Vedúci preteku spoločne s rozhodcami môžu vylúčiť zo preteku a vyzvať k opusteniu miesta konania preteku každého, kto nedodržuje pokyny funkcionárov, slovne ich napadá alebo sa správa nevhodne.

Vedúci preteku je povinný informovať o tejto udalosti Coursingovú komisiu. Coursingová komisia si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášky vyššie uvedených osôb na ďalšie preteky konané podľa tohto Coursingového poriadku.

10) Doping

Všetky druhy dopingu sú zakázané. Pes, ktorý sa účastní coursingového preteku, nesmie mať vo svojich tkanivách, telesných tekutinách a výlučkoch zastúpené látky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 4 tohto Coursingového poriadku.

11) Vylúčenie zodpovednosti

Ani usporiadateľ ani funkcionári coursingového preteku nie sú zodpovední za zranenia, ktoré spôsobia majitelia psov, psovodi, psy alebo samotní funkcionári. Rovnako tak odmietajú akúkoľvek zodpovednosť v prípade stratených psov. Majiteľ psa nie je zodpovedný v prípade, ak jeho pes zraní druhého psa v priebehu coursingu. Vo všetkých ostatných prípadoch preberá majiteľ za svojho psa plnú zodpovednosť.

12) Spory

Hodnotenie coursingového preteku je konečné a nemožno ho meniť. Akékoľvek ďalšie spory súvisiace s činnosťami vykonávanými podľa tohto poriadku rieši Coursingová komisia. Jej rozhodnutie je konečné.

13) Protesty

Protest proti rozhodnutiu zboru rozhodcov je neprípustný (hodnotenie coursingových behov, výsledok licenčného behu, diskvalifikácia a pod.) Neprípustný je taktiež akýkoľvek protest proti posúdeniu zdravotného stavu psa miestnym veterinárnym lekárom a proti jeho rozhodnutiu o spôsobilosti psa zúčastniť sa, prípadne pokračovať v účasti na coursingovom preteku. Protest možno podať len z technických dôvodov, ako je napríklad neoprávnený štart psa (neplatná coursingová licencia a pod.) po zložení istiny 25,- EUR, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa coursingového preteku, ak je protest neoprávnený. V opačnom prípade sa istina vracia späť navrhovateľovi. Protest je nutné podať písomne do rúk vedúceho coursingového preteku ešte v priebehu preteku, inak nebude prijatý. Protest prerokuje komisia zložená zo zboru rozhodcov a vedúceho coursingového preteku. O výsledku prejednania bez zbytočného odkladu vyrozumie navrhovateľa. Ďalej učiní o prejednaní protestu písomný zápis, ktorý bude predaný Coursingovej komisii.

Článok III.

Coursingové pravidlá

1) Zoznam a úlohy funkcionárov

Zbor rozhodcov
Vedúci coursingového preteku
Kancelár preteku
Štartér a sedlisko
Obsluha návnady a technická obsluha
Miestny veterinárny lekár

a) Zbor rozhodcov
Zbor rozhodcov je najvyšším orgánom akcie. Dohliada na dodržovanie pravidiel coursingu a sleduje jeho priebeh. Rozhodnutie zboru rozhodcov v sporných a pochybných prípadoch sú konečné.

Technické záležitosti je zbor rozhodcov povinný prediskutovať s vedúcim coursingového preteku. Pred začiatkom akcie je zbor rozhodcov povinný skontrolovať dodržiavanie ustanovení bodov 2), 3), 4) a 6) tohto článku a ustanovenia na ochranu zdravia zvierat.

Coursingové preteky organizované podľa tohto Coursingového poriadku sú hodnotené najmenej dvomi rozhodcami, ktorí majú licenciu coursingového rozhodcu alebo
• sú majiteľom psa, ktorý má vydanú coursingovú licenciu Slovenskej republiky prípadne Českej republiky alebo Poľska, pričom sa s týmto psom zúčastnil najmenej 10 (desiatich) coursingových pretekov chrtov organizovaných podľa Medzinárodného dostihového a coursingového poriadku FCI alebo 10 (desiatich) coursingových pretekov nechrtov organizovaných podľa tohto Coursingového poriadku prípadne podľa coursingového poriadku pre nechrtov platného v danej krajine (Česká republika, Poľsko) a výsledok a úspešné absolvovanie z týchto pretekov je zaznačený v jeho coursingovej licencii. Túto podmienku je možné nahradiť absolvovaním 5 (piatich) hospitácií na chrtích alebo nechrtích coursingových pretekoch alebo dostihoch organizovaných podľa Medzinárodného dostihového a coursingového poriadku FCI, prípadne národného coursingového alebo dostihového poriadku platného v danej krajine, mimo 5 (piatich) hospitácií uvedených v bode nižšie. Kombinácia 10 (desiatich) závodov so psom a náhradných 5 (piatich) hospitácií nie je možná,
• absolvovali 5 (päť) hospitácií na chrtích alebo nechrtích coursingových pretekoch alebo dostihoch organizovaných podľa Medzinárodného dostihového a coursingového poriadku FCI, prípadne národného coursingového alebo dostihového poriadku platného v danej krajine,
• ktorí ovládajú tento Coursingový poriadok a ich znalosť bola preverená za prítomnosti minimálne jedného člena Coursingovej komisie pre nechrtie plemená a jedného člena zboru rozhodcov.
• absolvovali školenie/prednášku zo strany národného alebo medzinárodného coursingového rozhodcu na tému hodnotenie coursingového behu,
• zoznam osôb so Slovenskou pôsobnosťou spĺňajúcich všetky tieto podmienky je zverejnený na stránke Coursingovej komisie.

V prípade majstrovského preteku (Majstrovstvá Slovenskej republiky) sú hodnotené najmenej dvomi rozhodcami, ktorí majú licenciu coursingového rozhodcu.

b) Vedúci coursingového preteku
Vedúci coursingového preteku musí byť špecialista s praxou, ktorí riadi celú akciu po technickej aj organizačnej stránke. V priebehu coursingového preteku rozhoduje o všetkých technických a organizačných otázkach súvisiacich s coursingom. Všetky riešenia technických alebo organizačných problémov danej akcie podliehajú jeho rozhodnutiu.

c) Kancelária preteku
Kancelária preteku zaisťuje potrebné administratívne, organizačné a informačné zázemie pre funkcionárov a účastníkov akcie. Pri svojej činnosti sa kancelária preteku riadi pokynmi vedúceho coursingového preteku a podlieha jeho rozhodnutiu.

d) Štartér a sedlisko
Štartér na štarte skontroluje nasledujúce skutočnosti:
• majitelia/psovodi udržujú psov v kľude a nasadia ich k štartu včas,
• psy sú v správnej štartovacej pozícii,
• správne upevnenie náhubku,
• správne upevnenie pretekovej dečky.

Štartér v spolupráci s obsluhou návnady dáva psovodom pokyny k správnemu a včasnému vypúšťaniu psov a hlási rozhodcom všetky predčasné štarty.

Na podporu činnosti štartéra sa odporúča zriadiť na coursingovom preteku sedlisko. Sedlisko musí byť umiestnené neďaleko priestoru štartu tak, aby psy, ktorí sa v sedlisku pripravujú na štart, nemali výhľad na dráhu a na návnadu.

e) Obsluha návnady a technická obsluha
Obsluha návnady sa riadi pokynmi vedúceho coursingového preteku a zboru rozhodcov. Návnada (a jej technické zázemie) by mala byť umiestnená tak, aby jej obsluha mala jasný výhľad na celú plochu a dráhu preteku. Obsluha musí ťahať návnadu pred psami v predpísanej vzdialenosti, čo vyžaduje veľkú skúsenosť v tomto obore, preto táto pozícia nie je vhodná pre nekvalifikované osoby.

Doporučená vzdialenosť pre ťahanie návnady je 20 m pred psami. Túto vzdialenosť je potrebné prispôsobiť podľa veľkosti (kohútikovej výšky), telesnej konštrukcii, rýchlosti a spôsobe behu, a to v rozsahu 10 m až 30 m pred psami tak, aby bol beh pre psov maximálne bezpečný a riziko stretu s kladkami minimálne. Vzdialenosť a rýchlosť ťahania návnady sa vždy určuje podľa psa, ktorý sa v konkrétnom behu nachádza v danej chvíli na vedúcej pozícii.

f) Miestny veterinárny lekár
Miestny veterinárny lekár je objednávaný organizátorom akcie. Veterinárny lekár vykonáva veterinárnu kontrolu podľa bodu 4) písmena c) článku I tohto Coursingového poriadku. Miestny veterinárny lekár vykonáva v priebehu coursingového preteku veterinárny dozor a veterinárnu starostlivosť o psov, vrátane poskytnutia prvej pomoci. Veterinárny lekár bude prítomný na mieste po celú dobu konania coursingového preteku.

Zdravotný stav psov vrátane ich kondície, prípadne zranenie alebo podozrenie z dopingu je pod dohľadom miestneho veterinárneho lekára. Zbor rozhodcov preto neodkladne vylúči z účasti na coursingu každého psa, ktorého miestny veterinárny lekár prehlási za nespôsobilého.

Psy, ktoré sú mladšie ako 2 roky, alebo staršie ako 6 rokov, sa musia po prvom kole preteku zúčastniť druhej veterinárnej kontroly. S ohľadom na zaistenie ochrany zdravia psov je miestny veterinárny lekár jedinou osobou, ktorá je oprávnená posúdiť zdravotný stav psov a ich spôsobilosť zúčastniť sa coursingového preteku. Jeho rozhodnutie nesmie byť ostatnými funkcionármi ovplyvňované ani menené, rovnako tak nie je možné podať proti jeho rozhodnutiu protest.

Odporučené pokyny pre úlohy miestneho veterinárneho lekára sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Coursingového poriadku. Všetky náklady na činnosť miestneho veterinárneho lekára nesie organizátor akcie. Len prípadné náklady na individuálne ošetrenie zraneného psa ponesie jeho majiteľ.

g) Obmedzenie výkonu činnosti funkcionárov
Funkcionári uvedený v písmenách a), d) a e) bodu 1) tohto článku, ktorých psy, t.j. psy, ktorých sú majiteľmi a psy z ich chovateľskej stanice, prípadne psy voči ktorým by nedokázali byť nezaujatý (napr. psy rodinných príslušníkov, partnerov,...) sa zúčastňujú coursingového preteku, nemôžu v tejto dobe vykonávať svoju funkciu na preteku pre danú kategóriu psov a musia byť nahradení. Ak je si funkcionár uvedený v písmenách a), d) a e) vedomí takejto prekážky je povinný o tom informovať organizátora a vedúceho coursingového preteku.

2) Predpisy pre terén, kvalitu povrchu a dĺžku coursingovej dráhy

Terén
ideálnu coursingovú plochu preteku predstavuje veľká lúka. Mierne sa zvažujúci alebo kopcovitý terén je rovnako vysoko prijateľný. Vhodné je miesto s niekoľkými kríkmi alebo stromami, pokiaľ tieto nepredstavujú pre psov žiadne nebezpečenstvo.

Kvalita povrchu
Pre coursing je najvhodnejší trávnatý povrch, pieskovitý povrch alebo sneh je tiež prípustný. Povrch zeme by nemal byť príliš klzký a musí byť zbavený dier a kameňov. S ohľadom na kvalitu povrchu sú vhodné najmä pravidelne udržiavané dostihové dráhy pre jazdecké športy.

Prírodné prekážky sú vysoko odporúčané, ale nie sú povinné. Musia byť jasne viditeľné zo psej perspektívy zo vzdialenosti najmenej 30 m, najmä pokiaľ sa jedná o terénne nerovnosti či zlomy.

Dĺžka dráhy
Dĺžka dráhy musí byť v rozmedzí medzi od 300 m do 900 m. Dĺžku dráhy je potrebné prispôsobiť s prihliadnutím k veľkosti (kohútikovej výške) a telesnej konštrukcii psov, ktorí sú účastní na coursingu a s ohľadom na aktuálne klimatické podmienky, ktoré panujú v mieste konania coursingového preteku.

3) Vzdialenosť medzi kladkami

Vzdialenosť medzi kladkami je veľmi dôležitá a musí byť prispôsobená podmienkam terénu. Zákruty, ktoré zvierajú uhol menší ako 60˚ sú zakázané.

4) Rozvrhnutie plochy preteku

Vzhľadom k fyzickému výkonu, ktorí psy pri coursingu podávajú, musí byť celá plocha preteku zreteľne viditeľná a zbavená všetkého nebezpečia.

Pre prvé, aj druhé kolo coursingového preteku musí byť dráha preteku rozvrhnutá odlišne. Ťahanie návnady na uzavretom okruhu, kedy je lanko umiestnené na zemi po celej dĺžke dráhy (tzv. "nekonečný navijak") je povolené.

5) Štart

Psy štartujú tzv. z ruky na pokyn štartéra. Psy sú vybavení len farebnými rozlišovacími dečkami a náhubkom (s výnimkou plemien uvedených v písmene d) bodu) článku II tohto Coursingového poriadku).

Náhubok
Náhubok vyrobený z drôtu alebo plastu musí byť konštruovaný tak, aby umožňoval psovi voľne dýchať, nepôsobil nepohodlie alebo utrpenie psa ani neumožnil zranenie psa alebo jeho súpera. Doporučené typy náhubkov sú uvedené v Prílohe č. 5 tohto Coursingového poriadku.

Dečky
Psy behajú v pároch vypustených naraz. Jeden beží v červenej dečke, druhý v bielej. V prípade trojbehu má tretí pes modrú dečku.

Pes v červenej dečke stoji na štarte vždy vpravo (z pohľadu psa). V párovom behu stojí pes v bielej dečke vľavo. V prípade trojbehu stojí pes v bielej dečke uprostred a pes v modrej dečke vľavo. Prípustné sú aj elastické coursingové dresy vyrobené z jedného kusu látky.

Nepárny počet prihlásených psov
V prípade nepárneho počtu prihlásených psov sa usporiadatelia po dohode so zborom rozhodcov pokúsia podľa možností s ohľadom na veľkosť (kohútikovú výšku), telesnú konštrukciu, rýchlosť a spôsob behu nájsť vhodného psa do páru (s platnou licenciou) a tým zabrániť behu len jedného psa. Možný je tiež trojbeh.

So súhlasom majiteľa psa prihláseného do preteku možno do páru použiť aj psa, ktorý si v daný deň plní licenčné behy.

6) Coursingové vybavenie

Organizátor musí zaistiť, aby všetko coursingové vybavenie bolo v perfektnom prevádzkovom stave a mohlo bezproblémovo fungovať. Vedúci coursingu je zodpovedný za náhradné vybavenie v dostatočnom množstve a kvalite, aby zaistil bezproblémový priebeh coursingového preteku.

Návnada a jej technické vybavenie musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
Mať schopnosť razantne zrýchľovať.
Rýchlo reagovať na požadovanú zmenu rýchlosti.
Disponovať dostatočnými rezervami výkonu.
Návnadu predstavuje približne 40 cm dlhý svetlý strapec vyrobený z mäkkého plastu. Farba návnady musí byť vždy kontrastná k terénu coursingového plochy preteku.
Kladky, cez ktoré je ťahaná návnada, nesmú mať svetlú farbu a nesmú sa lesknúť, aby nepriťahovali pozornosť psov.

7) Hodnotenie

Zbor rozhodcov hodnotí výkon psov na základe 5 (piatich) kritérií uvedených v pod písmenami a) až e) bodu 7) článku III. tohto Coursingového poriadku. Maximálny počet bodov za každé hodnotené kritérium je 20. Coursingové preteky sa behajú vždy na dve kolá. Výsledky psa dosiahnuté v oboch kolách sa sčítajú. Psy, ktorí v prvom kole bezdôvodne nezískajú ani 50% maximálneho počtu bodov, budú vyradené z účasti v druhom kole. V prípade, že dvaja alebo viacej účastníkov skončí s rovnakým výsledkom (súčet bodov získaných v oboch kolách preteku), umiestni sa lepšie pes, ktorý získal vyšší počet bodov v druhom kole. Pokiaľ aj teraz sú výsledky dvoch alebo viacerých psov rovnaké, umiestni sa lepšie pes, ktorý získal vyšší počet bodov v druhom kole z hľadiska dôležitosti v tomto poradí: Obratnosť, Rýchlosť, Vytrvalosť, Prenasledovanie a nakoniec Horlivosť.

a) Rýchlosť
Rýchlosť je nevyhnutná k uloveniu zvieraťa. Prejavuje sa rýchlosťou s akou pes pri štarte reaguje na náhly odjazd návnady. Rýchlosť psa sa prejavuje po celej dĺžke trati, ale predovšetkým vo fáze chytania návnady. Rýchlosť pohybu, počet pohybov a progresia ukazujú celkovú rýchlosť psa.

Rozhodcovia musia odmeniť psa, ktorý beží veľmi nízko, dobre sa naťahuje a štve návnadu. Vzhľadom k tomu, že sa pri coursingu nepoužíva časomiera, je dôležitým prostriedkom hodnotenia schopnosť psa prekonať územie najmä jeho snaha. Absolútna rýchlosť sa pri hodnotení coursingu neberie v úvahu, keďže rýchlosť psa je braná relatívne vo vzťahu k jeho súperom. "Go-bye" je spôsob vybudenia psa, ktorý sa nachádza na druhej pozícii a zvyšovaním rýchlosti sa dostane na úroveň svojho súpera, až kým ho nepredbehne. Predbehnutie nastáva v medzipriestore medzi dvoma po sebe nasledujúcimi kladkami.

b) Horlivosť
Hodnotí sa horlivosť pri prenasledovaní návnady, bez ohľadu na kvalitu povrchu (drsný alebo s prekážkami) a prípadné incidenty, napr. vyhýbanie sa, prebehnutie zákruty, pád, momentálnu stratu návnady. Úsilie psa sa prejavuje:
Pri štarte:
Veľkou pozornosťou.
Fixovaným pohľadom na návnadu.
Pri prenasledovaní návnady:
Stálym tlakom, ktorý núti obsluhu návnady zvyšovať rýchlosť, aby zabránila chyteniu návnady pred koncom preteku.
Voľným preskokom prekážok bez váhania.
Túžbou vrátiť sa k návnade, ak sa mu stratila.
Pri chytaní návnady:
V plnej rýchlosti.
Dolapením návnady v sklze.
Pokusom o chytenie návnady, napriek tomu, že ju chytil jeho súper.
Pri strate návnady:
Dobou trvania a intenzitou hľadania návnady.
Nájdením návnady.
Hľadanie návnady možno prerušiť len na pokyn zboru rozhodcov. Zbor rozhodcov následne rozhodne o ukončení behu alebo o prípadnom opakovanom štart tzv. z miesta.

c) Prenasledovanie
Prenasledovanie je schopnosť psa prenasledovať návnadu s pozornosťou 100%-ne zameranou na ňu. Dobré prenasledovanie sa prejavuje, ak pes:
Po celý čas prenasleduje návnadu a aktívne sa pokúša ju chytiť. Rýchlym reagovaním na pohyb návnady.
Dôsledne prenasleduje návnadu a pokúša sa urobiť "smrtiaci skok" ihneď ako sa dostane do jej blízkosti.
Pokúša sa aktívne a s nasadením dolapiť návnadu po celú dobu prenasledovania.
Prenasleduje návnadu bez prehnaných predpokladov, kam návnada pôjde (prílišné nadbiehanie).

d) Obratnosť - obratnosť psa sa prejavuje:
1. Rýchlymi zmenami smeru vyvolanými náhlym pohybom ("kľučkovaním") návnady.
2. Pri prekonávaní prekážok.
3. Pri chytaní návnady, a zvlášť pri chytaní "v sklze".
4. Psy, ktorí sú schopný rýchlo a efektívne zmeniť smer, čo sa prejavuje najmä v zatáčkach. Psy, ktorí bežia bez zbytočných pohybov vpred (často nízko, s veľkou silou a energiou v každom kroku).

Vytrvalosť
Vytrvalosť je schopnosť psa dokončiť pretek v dobrej fyzickej kondícii. Vytrvalosť psa je spojením jeho fyzických a mentálnych síl.

Pes má dobrú vytrvalosť, ak beží celú trať s nasadením a ani v cieli nepreukazuje známky únavy.

8) Sankcie

Len oprávnený zbor rozhodcov môže uložiť sankcie, ktoré musia byť vždy v súlade s týmto Coursingovým poriadkom.

a) Penalizácia za predčasný štart
Pokiaľ psovod vypustí psa príliš skoro, môže rozhodca z celkového výsledku psa dosiahnutého v tomto konkrétnom behu odrátať až 10% bodov. V prípade opakovaného štartu táto penalizácia neplatí.

b) Oneskorenie preteku
Absencia alebo neskorý príchod psa na štart môže viesť k vylúčeniu psa zo preteku.

c) Vylúčenie psa zo preteku - rozhodcovia vylúčia zo preteku psa, ktorý:
Zostane u svojho majiteľa/psovoda po signály k štartu alebo odíde z plochy preteku.
Prenasleduje svojho súpera a nie návnadu.
Podľa názoru veterinára nemá pre pretek potrebnú fyzickú kondíciu.

Článok IV.

Súťažný poriadok a tituly

1) Oficiálne coursingové preteky

V súlade s týmto Coursingovým poriadkom sa konajú preteky majstrovské, nominačné a bodovacie. Tieto coursingové preteky sú prístupné pre všetky plemená psov, vrátane psov bez preukazu pôvodu a krížencov podľa ustanovenia podľa písmena a) bodu 3) článku II tohto Coursingového poriadku. V prípade vyššieho počtu prihlásených psov (viacej ako 75) sa odporúča zriadiť súčasne dve coursingové dráhy alebo rozložiť konanie preteku do niekoľko za sebou nasledujúcich dní. Všetci psy zaradení do rovnakej kategórie podľa ustanovenia písmena b) alebo c) bodu 3) článku II a písmena a) bodu 3) článku IV tohto Coursingového poriadku musia absolvovať pretek v rovnaký deň.

a) Bodovacie preteky
Výsledky psa dosiahnuté v priebehu jedného kalendárneho roka v pretekoch označených v Coursingovom kalendári ako bodovacie sa sčítajú podľa ustanovenia uvedeného v písmene b) bodu 6) článku IV tohto Coursingového poriadku.

Bodovacie preteky môžu byť v Coursingovom kalendári nechrtov súčasne označené ako nominačné.

Nominačné preteky
Nominačné preteky slúžia k výberu účastníkov pre majstrovské preteky. Nominačné preteky môžu byť v Coursingovom kalendári nechrtov súčasne označené ako bodovacie preteky.

Majstrovské preteky
majstrovské preteky predstavujú vrcholovú coursingovú akciu konanú podľa tohto Coursingového poriadku. Jedná sa o nasledujúci pretek – Majstrovstvá Slovenskej republiky (Majstrovstvá SR), na ktorých sa udeľuje titul Majster Slovenskej republiky nechrtov.

Podmienky pre udelenie titulu sú stanovené v bode 6) článku IV tohto Coursingového poriadku. Majstrovstvá Slovenskej republiky môžu byť v Coursingovom kalendári nechrtov súčasne označené ako bodovacie. Pes, ktorý bol na niektorom z pretekov diskvalifikovaný, sa nemôže zúčastniť Majstrovstiev Slovenskej republiky, pokiaľ sa pred MSR nezúčastní minimálne 2 coursingových pretekov, ktoré ukončí bez diskvalifikácie Výsledok z Majstrovstiev Slovenskej republiky sa nezapisuje do preukazu pôvodu.

2) Klubové a špeciálne coursingové preteky

V súlade s týmto Coursingovým poriadkom možno organizovať tiež klubové alebo špeciálne preteky (napr. preteky organizované pre určité plemeno alebo skupinu plemien). V prípade klubových a špeciálnych pretekov môže byť okruh aj maximálny počet účastníkov obmedzený. Klubové a špeciálne preteky nemôžu byť súčasne označené ako bodovacie, nominačné a majstrovské. Klubové a špeciálne preteky môžu byť hodnotené len jedným rozhodcom spĺňajúcim podmienky uvedené v druhom tretom odstavci písmena a) bodu 1) článku III tohto Coursingového poriadku. V takomto prípade rozhodca zodpovedá za dodržiavanie toho Coursingového poriadku na danej akcii.

3) Priebeh coursingového preteku

Coursingové preteky organizované podľa tohto Coursingového poriadku sú vždy dvojkolové. V prípade vážnych technický problémov alebo v prípade nepriazne počasia môže vedúci preteku so súhlasom zboru rozhodcov vo výnimočných prípadoch zrušiť druhé kolo a do konečného poradia započítať výsledky podľa poradia v prvom kole. V prípade ak druhé kolo nie je úplné, t.j. kedy časť psov druhé kolo preteku absolvovala a časť nie, sa postupuje nasledujúcim spôsobom:
Ak všetci psy zaradení do rovnakej kategórie podľa písmena b) alebo c) bodu 3) článku II a písmena a) bodu 4) článku IV tohto Coursingového poriadku absolvovali obe kolá preteku, počíta sa pre túto kategóriu do konečného poradia výsledok prvého aj druhého kola preteku.
Ak všetky psy zaradené do rovnakej kategórie podľa písmena b) alebo c) bodu 3) článku II a písmena a) bodu 4) článku IV tohto Coursingového poriadku neabsolvovali obe kolá preteku, počíta sa pre túto kategóriu do konečného poradia výsledok len z prvého kola preteku.

a) Rozpis behov pre prvé kolo preteku
Do jednotlivých behov prvého kola preteku sa k seba prednostne radia psy rovnakého plemena a pohlavia, prípadne psy rovnakého plemena. Ak to nie je možné tak podľa pohlavia a zaradenia do veľkostnej kategórie určenej v písmene b) bodu 3) článku II tohto Coursingového poriadku. V prípade nerovnomerného počtu prihlásených psov sa postupuje podľa písmena c) bodu 5) článku III tohto Coursingového poriadku.

Organizátor je povinný pokiaľ je to možné zaistiť, aby psy jedného majiteľa nebežali spolu v rovnakom behu. Ak je na štarte viacej psov toho istého plemena a pohlavia, prípadne toho istého plemena, radia sa psy do jednotlivých behov prvého kola preteku vzostupne podľa abecedného poriadku alebo zostupne podľa dátumu narodenia alebo losovania. Konkrétny spôsob radenia psov do jednotlivých behov určí organizátor zhodne pre všetky plemená pred zahájením coursingového preteku.

Rozpis behov pre druhé kolo preteku
Postupuje sa podľa prvého a druhého odstavca písmena a) bodu 3) článku IV tohto Coursingového poriadku.

Psy rozdelený do kategórií písmena c) bodu 5) článku III tohto Coursingového poriadku sa do jednotlivých behov druhého kola preteku radia vzostupne podľa výsledkov prvého kola. V jednotlivých behoch pes s vyšším bodovým ziskom beží s červenou dečkou, pes s nižším bodovým ziskom s bielou dečkou, prípadne pes s najnižším bodovým ziskom s modrou dečkou.

4) Výsledky pretekov

Vyhlásenie a ocenenie účastníkov konkrétnej akcie je výlučne v kompetencii organizátora coursingového preteku. Pre účely oficiálneho hodnotenia coursingových pretekov, zápisy výsledkov do coursingovej licencie a udelenie titulu podľa písmena a) bodu 6) článku IV tohto Coursingového poriadku sú psy rozdelení do kategórií určených podľa nižšie uvedeného Pravidla troch.

a) Pravidlo troch
Pre psov s preukazom pôvodu platí nasledujúci postup: Ak sú na štarte najmenej traja psy a najmenej tri feny toho istého plemena, sú obe pohlavia v rámci tohto plemena hodnotené samostatne. Ak sú na štarte menej než traja psy a/alebo menej než tri feny toho istého plemena, je toto plemeno hodnotené spoločne ako tzv. mix. Ak sú na štarte najmenej traja zástupcovia jedného plemena, je toto plemeno hodnotené samostatne. Ak sú na štarte menej než traja zástupcovia jedného plemena, je toto plemeno hodnotené spoločne v rámci príslušnej veľkostnej skupiny.

Ak nie je pri žiadnej z týchto podmienok splnený minimálny počet troch, platí rozdelenie do veľkostných skupín podľa znenia písmena b) bodu 3) článku II tohto Coursingového poriadku. Pre psov bez preukazu pôvodu platí rozdelenie do veľkostných kategórií podľa znenia písmena b) resp. c) bodu 3) článku II tohto Coursingového poriadku. V prípade psov s preukazom pôvodu aj bez preukazu pôvodu, ktorí budú rozdelený podľa výšky do veľkostnej kategórie, ak sú na štarte najmenej traja psy a tri feny tej istej veľkostnej kategórie, sú obe pohlavia v rámci tejto veľkostnej kategórie hodnotené samostatne.

5) Správa o coursingovom preteku

Vedúci coursingového preteku zašle najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa konania preteku Coursingovej komisii výsledkovú listinu tohto preteku

6) Tituly

a) Majstrovský titul
Majstrovským titulom je Majster Slovenskej republiky nechrtov. Majstrovský titul je udeľovaný víťazom jednotlivých kategórií na majstrovskom preteku, pričom tieto kategórie sú určené podľa Pravidla troch uvedeného pod písmenom a) bodu 4) článku IV tohto Coursingového poriadku. Majstrovský titul získa len pes, ktorý v danom preteku dosiahne najmenej 75% z celkového množstva počtu bodov.

Titul Majster Slovenskej republiky nechrtov je udeľovaný na preteku Majstrovstvá Slovenskej republiky a nezapisuje sa do preukazu pôvodu psa.

b) Titul Coursingový víťaz
Titul Coursingový víťaz 20xx je udeľovaný na základe výsledkov dosiahnutých v priebehu jedného kalendárneho roka v pretekoch označených v coursingovom kalendári ako bodovací víťazom jednotlivých kategórií, pričom tieto kategórie sú určené podľa Pravidla troch uvedeného v písmene a) bodu 4) článku IV tohto Coursingového poriadku.

Za každé umiestnenie psa v preteku označenom ako bodovací sa prideľujú body nasledujúcim spôsobom, pričom tieto body sa sčítajú:
miesto = 10 bodov
miesto = 7 bodov
miesto = 5 bodov
miesto = 3 body
miesto = 1 bod

Coursingová komisia vždy začiatkom roka zverejní spolu s coursingovým kalendárom počet pretekov, koľkých minimálne sa musia psi v danom kalendárnom roku zúčastniť, aby boli zaradení do konečného hodnotenia pre získanie titulu Coursingový víťaz. Rovnako aj Coursingová komisia zverejní informáciu koľko najlepších výsledkov z pretekov konaných v danom kalendárnom roku sa psom započíta pre súťaž o titul Coursingový víťaz.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

1) Spolupracujúce kluby

Spolupracujúcimi klubmi sú Kluby uvedené v článku I tohto Coursingového poriadku, ktoré sa aktívne podieľajú na coursingovom dianí nechrtov v Slovenskej republike a ktoré pristúpili k tomuto Coursingovému poriadku, pričom sa zaväzujú dodržiavať a rešpektovať rozhodnutia Coursingovej komisie. Za aktívny podiel na coursingovom dianí nechrtov sa pre účely tohto Coursingového poriadku považuje organizovanie najmenej jednej coursingovej akcie (coursingový tréning s licenčnými behmi, pretek) v kalendárnom roku, podľa tohto Coursingového poriadku.

Spolupracujúce kluby sú oprávnené:
• vystavovať tréningové karty podľa písmena b) bodu 6) článku II tohto Coursingového poriadku a zapisovať do nich tréningové behy;
• zapisovať do tréningovej karty úspešné licenčné behy podľa písmena d) bodu 6) článku II tohto Coursingového poriadku;
• nahlásiť coursingový pretek podľa písmena d) bodu 7) článku II tohto Coursingového poriadku;
• organizovať coursingové preteky podľa písmena a) bodu 1) článku II, bodu 1) článku IV a bodu 2) článku IV tohto Coursingového poriadku a v prípade organizovania Majstrovstiev Slovenskej republiky udeľovať na tomto zvode príslušný titul podľa písmena a) bodu 6) článku IV tohto Coursingového poriadku;
• uskutočňovať meranie kohútikovej výšky podľa bodu 5) článku II tohto Coursingového poriadku a zapisovať jeho výsledky do coursingovej licencie.

2) Registrátor/ka coursingových licencií

Na výkon činností uvedených pod písmenom a) bodu 6) článku II a písmena f) bodu 6) článku II tohto Coursingového poriadku je Coursingová komisia povinná zriadiť pozíciu Registrátora/ky coursingových licencií a na svojich webových stránkach uviesť e-mailový kontakt na túto osobu.

Coursingová komisia pre nechrtie plemená

Coursingová komisia pre nechrtie plemená je najvyšším orgánom vytvoreným podľa tohto Coursingového poriadku. Je tvorená z predsedov Klubov uvedených v článku I tohto Coursingového poriadku.

V kompetencii Coursingovej komisie pre nechrtie plemená je okrem iného:
• dohliadanie na dodržiavaní tohto coursingového poriadku,
• rozhodovanie o zmenách, úpravách a dopĺňaní tohto coursingového poriadku,
• podávanie výkladu v prípade nejasnosti niektorej časti tohto Coursingového poriadku,
• určovanie prípadných ročných príspevkov klubov,
• prerozdeľovanie finančných prostriedkov medzi kluby, na podporu organizácie niektorého zo pretekov,
• nákup cien k udeľovaniu titulu Coursingový víťaz alebo iného využitia finančných prostriedkov,
• ostatné kompetencie a povinnosti jej vyplývajúce z tohto Coursingového poriadku.

O rozhodnutiach môže Coursingová komisia hlasovať aj formou per rollam (prostredníctvom elektronickej e-mailovej komunikácie).

Základné ustanovenia hlasovania per rollam:
• všetky úkony vykonávané v súvislosti s hlasovaním per rollam sa vykonávajú elektronickou formou (emailom),
• návrh o ktorom má rozhodovať/hlasovať Coursingová komisia pre nechrtie plemená sa jednotlivým predsedom zasiela na e-mailovú adresu uvedenú pri jednotlivých spolupracujúcich kluboch v článku I tohto Coursingového poriadku,
• návrh sa zasiela s primeraným časovým predstihom, najmenej 7 (sedem) kalendárnych dní pred stanoveným posledným dňom hlasovania,
• pri hlasovaní v lehote určenej podľa dní sa do lehoty nepočíta deň, v ktorý bol návrh zaslaný predsedom spolupracujúcich klubov,
• v návrhu sa presne definujú jednotlivé možnosti hlasovania (áno – nie, schvaľujem – neschvaľujem, resp. zdržiavam sa),
• aby bolo možné ihneď identifikovať, že ide o hlasovanie per rollam, predmet e-mailu, v ktorom sa zasiela návrh bude pomenovaný „Hlasovanie per rollam“ a prípadne aktuálny dátum nadpis o ktorej sa v ňom bude hlasovať,
• pri hlasovaní per rollam je hlasovanie na základe plnej moci neprípustné. Hlasovanie zaslaním odpovede z e-mailovej adresy predsedu spolupracujúceho klubu uvedenej pri danom klube v článku I tohto Coursingového poriadku sa považuje za hlasovanie daného predsedu spolupracujúceho klubu.
• hlasovanie per rollam je platné ak bol návrh riadne zaslaný všetkým predsedom spolupracujúcich klubov a ak sa aspoň jeden z nich zaslal platnú odpoveď či už kladnú alebo zápornú,
• predkladaný návrh je prijatý/schválený, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina predsedov spolupracujúcich klubov, ktorý svoj hlas odoslali včas a riadne. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu spolupracujúceho klubu, ktorého klub v danom kalendárnom roku organizuje viacej coursingových pretekov organizovaných podľa tohto Coursingového poriadku.

Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Coursingového poriadku sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - Veterinárne pokyny
Príloha č. 2 - Meranie kohútikovej výšky
Príloha č. 3 - Prihláška (vzor)
Príloha č. 4 - Doping- zoznam zakázaných látok
Príloha č. 5 - Odporúčané tipy náhubkov

Účinnosť

Tento Coursingový poriadok pre nechrty nadobúda účinnosť:

dňa 01.06.2019

Príloha č. 1

Veterinárny príjem

Spôsob veterinárneho príjmu sa riadi zákonom č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č.274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z,zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z. zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z. a zákona č.177/2018 Z. z. Pri veterinárnom príjme miestny veterinárny lekár skontroluje očkovacie preukazy (PET pasy) a záznamy o platnom očkovaní psov. Ďalej urobí všeobecnú veterinárnu prehliadku zdravotného stavu všetkých prihlásených psov, pri ktorej určí, či sú psy schopní bežať pretek. Psy ktorí majú zlú fyzickú kondíciu musia byť odmietnutí. Zdravotní stav psov vrátane ich kondície, prípadného zranenia alebo podozrenia z dopingu je pod dohľadom miestneho veterinárneho lekára. S ohľadom na zaistenie ochrany zdravia psov je miestny veterinárny lekár jedinou osobou, ktorá je oprávnená posúdiť zdravotný stav psov a ich spôsobilosti zúčastniť sa coursingového preteku. Jeho rozhodnutie nesmie byť ostatnými funkcionármi ovplyvňované ani menené, rovnako tak nie je možné podať proti jeho rozhodnutiu protest.

Všeobecná prehliadka zahrnuje:
1. Kontrolu očných spojiviek (zápalu). Ak je zápal spojiviek evidentný, musí byť psovi zmeraná teplota.
2. Kontrola, či feny hárajú. Feny, ktoré hárajú, sa nemôžu zúčastniť preteku.
3. Kontrola labiek, zvlášť prípadných zranení labiek.
4. Určenie možných bolestí ohýbaním a narovnávaním kĺbov pri labkách.
5. Pozorovanie pohybu psa. Pokiaľ pes vykazuje známky krívania, je nutná dôkladnejšia prehliadka.

Pokyny pre denný dohľad
Miestny veterinárny lekár vykonáva v priebehu coursingového preteku veterinárny dozor a veterinárnu starostlivosť o psov, vrátanie poskytnutia prvej pomoci. Veterinárny lekár bude prítomní na mieste po celú dobu konania coursingového preteku. Miestny veterinárny lekár zaistený pre konanie coursingového preteku by mal byť vybavený tak, aby mohol na mieste poskytovať prvú pomoc a dostatočne kvalitné ošetrenie (obväzy prvej pomoci, ovínadlo, zariadenie na meranie pulzu a tlaku). Miestny veterinárny lekár je objednávaný organizátorom akcie, ktorý nesie všetky náklady na jeho činnosť. Len prípadné náklady na individuálne ošetrenie zraneného psa ponesie jeho majiteľ.

Príloha č. 2

Meranie kohútikovej výšky

Meranie kohútikovej výšky vykonáva rozhodca pri príjme prvého preteku, na ktorý je pes prihlásený. Meranie sa vykonáva za prítomnosti najmenej jedného rozhodcu, vedúceho coursingového preteku a majiteľa/psovoda meraného psa. Rozhodca ani vedúci coursingového preteku, ktorý sa merania zúčastňujú, nemôžu byť súčasne majiteľom meraného psa. Meranie kohútikovej výšky možno vykonávať u psov najskôr po dosiahnutí veku najmenej 18 mesiacov.

Meranie prebieha nasledovne:
1. Pes musí byť pri meraní v pokoji. Musí stáť na hladkej a nekĺzavej podložke na zemi alebo na dostatočne veľkom stole. Pes sa meria v postoji so správne lomenými končatinami a prirodzene zdvihnutou hlavou.
2. Medzi merania sa musí pes minimálne dvakrát rozpohybovať na zemi. Psa vedie jeho majiteľ alebo majiteľom poverená osoba (psovod)
3. Meranie možno vykonať len vtedy, keď pes zaujme správny postoj. Meria sa na hrotoch lopatiek alebo na tŕňovom výbežku stavcov, pokiaľ tento prečnieva hroty lopatiek.
4. Meracie zariadenie je pevné a môže byť opatrené elektronickým čidlom. Musí byť umiestnené na dvoch nohách tak, aby bolo možné nameranie pravdivých a ľahko čitateľných hodnôt.
5. Pes sa meria trikrát. Do licenčného certifikátu je zapísaná najčastejšie zistená hodnota, prípadne priemerná hodnota.

Výsledok merania sa zapíše do coursingovej licencie a pes je v súlade s týmto výsledkom zaradený do veľkostnej kategórie podľa písmena b) bodu 3) článku II tohto Coursingového poriadku.

Odvolanie

Proti výsledku merania kohútikovej výšky a zaradení psa vo veľkostnej kategórie možno podať odvolanie. Toto odvolanie musí byť písomne zaslané Coursingovej komisii a súčasne musí byť na účet Coursingovej komisie zložená záloha vo výške 50,- EUR, ktorá v prípade že výsledok druhého merania zaradí psa do rovnakej veľkostnej kategórie ako výsledok prvého merania uvedený v coursingovej licencii, prepadne v prospech Coursingovej komisie. Ak výsledok druhého merania zaradí psa do inej veľkostnej kategórie ako výsledok prvého merania uvedeného v coursingovej licencii, vracia sa uložená istina naspať odvolávajúcej sa osobe.

Na základe podaného odvolania nariadi Coursingová komisia druhé meranie kohútikovej výšky psa. Druhé meranie sa vykonáva na najbližšom preteku, ktorého sa pes účastní, za prítomnosti najmenej dvoch rozhodcov, vedúceho preteku a jedného člena Coursingovej komisie a majiteľa meraného psa. Rozhodcovia, vedúci preteku ani člen Coursingovej komisie, ktorí sa merania zúčastňujú, nesmú byť súčasne majiteľom meraného psa. Výsledok druhého merania je konečný a zapíše sa do coursingovej licencie psa. Ďalšie meranie kohútikovej výšky psa sa nevykonáva.

Príloha č. 3

Prihláška – vzor

Prihláška na coursingový pretek organizovaný podľa tohto Coursingového poriadku musí obsahovať nasledujúce informácie:

1. Informácie o podujatí:
názov podujatia
miesto konania
dátum konania
čas začiatku podujatia a predpokladané ukončenie

2. Identifikácia psa:
meno, plemeno, pohlavie
dátum narodenia
číslo licencie
číslo rodokmeňa (u psov s PP), číslo tetovania alebo číslo čipu

3. Identifikáciu majiteľa:
meno a priezvisko
adresa trvalého pobytu
telefonický kontakt
E-mailová adresa

Príloha č. 4

Doping – zoznam zakázaných látok
Látky ovplyvňujúce centrálny a periférny nervový systém
Látky pôsobiace na vegetatívny nervový systém
Látky pôsobiace na zažívacie ústrojenstvo (žalúdok, črevá)
Látky pôsobiace na srdce a obehový systém
Látky pôsobiace na pohybový aparát
Látky s účinkom antipyretickým, analgetickým a protizápalovým
Antibiotika, antimykotika, virostatiká
Látky ovplyvňujúce zrážanlivosť krvi
Cytostatiká
Antihistaminiká
Diuretiká
Lokálne anestetiká
Myorelaxaniá
Látky stimulujúce dýchanie
Sexuálne hormóny (výnimkou sú látky potlačujúce háranie u fen)
Anaboliká
Kortikoidy
Endokrinálnné látky a ich syntetické obdoby

Príloha č. 5

Odporúčané typy náhubkov

Materiál: oceľový drôt, oceľový drôt potiahnutý plastom, plast